Projekt chce podpořit pracovníky v sociálních službách tím, že podrobně zmapuje jejich situaci v oblasti dalšího vzdělávání. Hlavní ambicí projektu je navrhnout nový nebo upravit stávající systém dalšího vzdělávání tak, aby bylo vzdělávání zajímavé a pracovníky aktivně vyhledávané, aby vycházelo z potřeb praxe a aby poskytlo široké možnosti v jejich profilaci, a tím pádem i profesionalizaci, jak samotných pracovníků v sociálních službách, tak i k profesionalizaci povolání jako takového. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení prestiže povolání.

Aktuálně:

V současné době probíhají výzkumné aktivity projektu. První z nich je dotazníkové šetření, realizované elektronickou formou. Dotazníky jsou určené jak samotným pracovníkům v sociálních službách, tak také poskytovatelům sociálních služeb a vzdělavatelům v sociální oblasti. To umožní získat informace opravdu od všech zainteresovaných aktérů a realizační tým projektu věří, že tato oblast je pro mnoho z nich natolik důležitá, že se aktivně zapojí co nejvíce osob a bude posbíráno maximum relevantních dat, která následně budou sloužit jako základna pro návrh nového systému dalšího vzdávání.  

Zároveň probíhá i kvalitativní šetření, které poslouží především k porozumění zkoumanému jevu, dále k popsání vzájemných souvislostí a také k interpretaci dat z dotazníkového šetření. Tato část je realizována metodou fokusních skupin a od února do června tak bude unikátní možnost na dvanácti setkáních otevřeně diskutovat danou problematiku. V plánu je realizace pěti smíšených skupin, kde se u společné diskuze sejdou zástupci poskytovatelů, vzdělavatelů, veřejné správy, expertů z oboru a pracovníků v sociálních službách. Další čtyři setkání budou určena pouze zástupcům z řad pracovníků v sociálních službách a na další tři setkání jsou plánovány pro zástupce specifických skupin poskytovatelů. Fokusní skupiny se konají v městech po celé ČR, včetně Prahy. V létě 2018 čekají členy RT tři zahraniční cesty, a to do Německa, do Rakouska a na Slovensko. Cílem zahraničních cest je navázání spolupráce s konkrétními organizacemi nebo institucemi ze sociální oblasti a získat co nejvíce zkušeností a informací, které budou využitelné pro úpravu českého systému. 

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Rozpočet: 29,2 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2020