Projekt chce podpořit pracovníky v sociálních službách tím, že podrobně zmapuje jejich situaci v oblasti dalšího vzdělávání. Hlavní ambicí projektu je navrhnout nový nebo upravit stávající systém dalšího vzdělávání tak, aby bylo vzdělávání zajímavé a pracovníky aktivně vyhledávané, aby vycházelo z potřeb praxe a aby poskytlo široké možnosti v jejich profilaci, a tím pádem i profesionalizaci, jak samotných pracovníků v sociálních službách, tak i k profesionalizaci povolání jako takového. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení prestiže povolání.

 

Aktuálně:

Závěrečná zpráva z fokusních skupin s pracovníky v sociálních službách, poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími subjekty

Vybraná zjištění z fokusních skupin

 

V současné době probíhá zpracovávání výzkumných aktivit projektu. V květnu byl ukončen sběr dotazníků vztahujících se ke kvantitativní části výzkumu. Na konci června se uskutečnila poslední – dvanáctá – fokusní skupina a především díky veliké ochotě a nadšení všech zúčastněných jsme si ze všech fokusních skupin odnesli řadu zajímavých a pro projekt využitelných informací.

V první polovině léta jsme podnikli plánované zahraniční studijní cesty. Na konci května se uskutečnila cesta do Bratislavy, kde jsme navázali vztahy např. se zástupci Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny nebo se zástupci z řad poskytovatelů, konkrétně s poskytovatelem pobytové sociální péče pro seniory NÁRUČ Senior & Junior – Dúbravka a dalšími. Další cesta, tentokrát do Vídně, proběhla na konci června. Zde jsme měli možnost poznat, jak funguje domov pro seniory SeneCura Rezidence Grinzinga nebo největší organizace ve Vídni poskytující služby lidem s mentálním postižením – Jugend am Werk. A na přelomu července a srpna jsme se vydali do Drážďan, kde nás přivítali v domově pro seniory Pro-Seniore Residenz Elbe a v organizaci Lebenshilfe Dresden, což je svépomocná organizace pečující o lidi s mentálním postižením a jejich rodiny.   

Všechny návštěvy proběhly bez komplikací a ve všech spolupracujících organizacích nám ochotně odpovídali na naše dotazy a provedli nás svými zařízeními. Díky tomu jsme si přivezli hodně důležitých informací, které v současné době zpracováváme do komparativní studie.

Druhá polovina léta a nadcházející podzim bude věnován třídění, zpracovávání a analyzování získaných informací. Na základě analytických prací vytvoříme návrh na změnu systému dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách. Koncept tohoto návrhu bude předmětem diskuzí v rámci kulatých stolů a také hlavním tématem odborné konference. Kulaté stoly nás čekají v první polovině roku 2019, odborná konference pak v první polovině dubna téhož roku.

 

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Rozpočet: 29,2 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2020