Projekt chce podpořit pracovníky v sociálních službách tím, že podrobně zmapuje jejich situaci v oblasti dalšího vzdělávání. Hlavní ambicí projektu je navrhnout nový nebo upravit stávající systém dalšího vzdělávání tak, aby bylo vzdělávání zajímavé a pracovníky aktivně vyhledávané, aby vycházelo z potřeb praxe a aby poskytlo široké možnosti v jejich profilaci, a tím pádem i profesionalizaci, jak samotných pracovníků v sociálních službách, tak i k profesionalizaci povolání jako takového. S tím samozřejmě souvisí i zvýšení prestiže povolání.

 

Aktuálně:

Konference „Budoucnost vzdělávání pracovníků v sociálních službách“

International Conference “The Future in the Education of Workers in Social Care Services”Závěrečná zpráva z fokusních skupin s pracovníky v sociálních službách, poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími subjekty

Vybraná zjištění z fokusních skupin

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávacích subjektů

 

Druhou polovinu léta a celý podzim jsme věnovali třídění, zpracovávání a analyzování získaných informací z fokusních skupin, z dotazníkového šetření, z desk research a ze zahraničních cest. Dokumenty vzešlé z jednotlivých aktivit si můžete stáhnout výše.

Aktuálně pracujeme na návrhu změny systému dalšího vzdělávání. Tento návrh budeme nejprve konzultovat s experty, členy odborného panelu projektu, a výsledný koncept bude předmětem diskuzí u kulatých stolů. Těch se budou účastnit jak pracovníci v sociálních službách, tak zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vzdělavatelé, zástupci z krajských úřadů a zástupci dalších zainteresovaných subjektů. Na kulaté stoly naváže odborná konference, jejímž hlavním tématem bude právě návrh systému vzdělávání, předání dobré praxe, včetně té zahraniční a vyvolání odborné diskuze na téma vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

 

Kulaté stoly nás čekají v první polovině roku 2019, odborná konference pak ve druhé polovině května téhož roku.

 

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Rozpočet: 29,2 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2020