Místa zblízka je sociálně-inovační projekt, který usiluje o změnu vedoucí k formování soběstačné, udržitelné a učící se lokality. V průběhu projektu se lidé učí užívat vnitřních zdrojů a potenciálu místa, v němž žijí a pracují. Projekt přispívá k aktivnímu vytváření nových pracovních míst a využívání příležitostí se dále rozvíjet a vzdělávat za účelem zvyšování zaměstnanosti, kompetencí a kvalifikace. Projekt je především o sdílení, setkávání, komunikaci, objevování příležitostí a jejich rozvíjení.

Budeme pořádat kurzy, workshopy, participativní a facilitační setkání, komentované vycházky, setkávání s odborníky určené zájemcům v lokalitách. Podpoříme organizaci místních akcí a setkávání. Vytvoříme nový unikátní vzdělávací program Komunitní koordinace určený zájemcům o práci komunitního koordinátora.

Projekt se realizuje ve čtyřech lokalitách ČR (Ašsko, Sokolovsko, Lounsko a Podbořansko), kde bude zmapován místní potenciál, a budou zpracovány zprávy z lokalit, které popíší identifikované zdroje včetně doporučení, jak s nimi ve spolupráci s místními dále pracovat. Bude navázána spolupráce s místními obyvateli, která povede k rozvoji a praktickému využití lokálních zdrojů. Vznikne platforma pro sdílení znalostí, kontaktů, možností spolupráce, nabídky a poptávky práce a vzdělávání v dané lokalitě. Budou realizována informační setkání a jiné formy aktivizace využívající participativní metody práce.

Projekt bude během realizace pracovat s existujícími iniciativami, uskupeními i strukturami.  Nebudeme vytvářet paralelní struktury, pokud již přítomné budou alespoň trochu funkční. Jedním z hlavních smyslů projektu je existující struktury podpořit. Primární cílovou skupinou jsou aktivní místní z řad: zaměstnavatelů a zaměstnanců, veřejné správy (vedení obcí), vzdělávacích a poradenských institucí, zaměstnanců neziskových organizací a sociálních podniků. Sekundární cílovou skupinu tvoří zájemci a uchazeči o zaměstnání, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Aktuálně:

Všechny aktuální informace z projektu můžete sledovat na naší facebookové stránce nebo na webových stránkách

Partnerem projektu je Anthropictures, z. s.

Místa z blízka: místní rozvoj vedený mezioborovou spoluprací a učící se komunitou
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005872
Částka: 31 554 879 Kč

Doba realizace: 1. 1. 2017–31. 12. 2020

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Místa zblízka na webu      Místa zblízka na Facebooku