Projekt naplňuje části opatření Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020. Cílem projektu je podpořit rozvoj přenositelných digitálních kompetencí (dále „DK“) u cílových skupin (dále „CS“), tj. v rámci Úřadu práce ČR a relevantních aktérů trhu práce (MŠMT, zaměstnavatelé, neziskové organizace, sociální partneři, krajské orgány, poskytovatelé vzdělávání). Výstupy projektu budou také k dispozici široké veřejnosti (zaměstnancům i zaměstnavatelům).

Pro naplnění tohoto cíle vznikne v projektu systémový nástroj Smart online systém (dále „SOS“). SOS umožní uživateli ověřit stav jeho přenositelných digitálních kompetencí a pomocí dalších funkcionalit systém doporučí vhodné programy dalšího vzdělávání v oblasti přenositelných DK.

SOS se skládá z následujících čtyř součástí:

 1. DK – SOS – katalog přenositelných DK pro 500 tzv. páteřních povolání, vybraných
  na základě kvantifikace podle struktury zaměstnanosti v rámci Národní soustavy povolání.
 2. Q – SOS – autoevaluační nástroj stanovující úroveň jednotlivých přenositelných DK
  dle jednotného evropského rámce DIGCOMP 2.1. Q – SOS umožní stanovit úroveň DK.
 3. MET – SOS – interaktivní online nástroj obsahující metodická doporučení
  pro:
  1. zaměstnavatele při zavádění práce z domova a na dálku prostřednictvím digitálních technologií,
  2. zaměstnavatele k rozvoji pracovníků IT za účelem zlepšení schopnosti podporovat rozvoj digitálních kompetencí pracovníků,
  3. vedoucí pracovníky zaměstnavatelů vč. pracovníků veřejné správy směřující k zlepšení informovanosti o možnostech rozvoje DK.
 4. EDU – SOS – online nástroj, který na základě vyhodnocení výsledků z Q - SOS doporučí relevantní vzdělávací programy pro rozvoj konkrétních přenositelných DK formou:
  • e-learningu,
  • videa obsahující návody a příklady dobré praxe,
  • případové studie apod.

 

V projektu se budou pořádat  workshopy, které proběhnou napříč ČR. Jsou určeny všem zájemcům o další vzdělávání v oblasti digitálních technologií. Naplánované akce, spolu s dalšími aktivitami v projektu, lze sledovat na webu DigiKatalogu a DigiPortálu.

Aktuálně se sestavuje realizační tým projektu. V průběhu roku 2018 budou vznikat technická zadání jednotlivých součástí SOS. Tým metodiků a digitálních kurátorů bude konzultovat potřeby CS pro jednotlivé komponenty systému tak, aby pokryly jejich potřeby a SOS mohl být využíván pro potřeby dané CS.

 

Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007851
Částka: 44.981 723,41 Kč
Doba realizace: 1. 10. 2017 - 31. 3. 2021

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.